เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00
เวลาสะดวก :  11:00 - 20:00

บริการทนายคดีแรงงาน

- ฟ้องเรียกค่าชดเชย
เป็นการฟ้องเรียกเอาเงินค่าชดเชยจากนายจ้าง เช่นเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง เงินชดเชยตามสัญญาจ้าง เงินชดเชยจากการปิดกิจการชั่วคราว ทั้งจากสัญญาจ้างและจากกฏหมายคุ้มครองแรงงาน


- ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ในบางกรณีที่มีการเลิกจ้าง ในบางครั้งก็เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมซึ่งทำให้เรามีสิทธิ์โดยชอบที่จะเรียกค่าเสียหายได้ ซึ่งรวมไปถึงการเรียกค่าเสียหายจากเหตุอื่นๆอันมาจากการจ้างงานได้


- ฟ้องเรียกเงินตามกฎหมายแรงงาน หรือตามสัญญาจ้างงาน
นอกเหนือไปจากการเลิกจ้างแล้วยังคงสามารถเรียกเอาเงินในส่วนอื่นๆได้เช่นโบนัส ค่าล่วงเวลา เงินเดือนที่ค้างจ่าย เป็นต้น

ปรัชญาในการทำงาน

ทำไมถึงเลือกเรา

ราคาที่เป็นธรรม

ราคาค่าบริการจะพิจารณาจากความยากง่ายของคดี และเสนอในราคาที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ก่อนที่ท่านจะตกลงใช้บริการเรา การทำคดีมีค่าใช้จ่าย รายละเอียดค่าบริการจะถูกชี้แจงให้ท่านทราบอย่างชัดเจน โดยท่านไม่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลัง.

ปกป้องผลประโยชน์

เราจะปกป้องผลประโยชน์ของท่านอย่างดีที่สุดตามหลักวิชาชีพทนายความ ในทุกขั้นตอนของการว่าความ ตั้งแต่การยื่นคำร้อง หรือคำฟ้อง ไปจนถึงชั้นพิจารณาคดี รวมไปถึงการเข้ายื่นอุทธรณ์ ฎีกา

โปร่งใส

ทุกขั้นตอนการดำเนินการ ตั้งแต่การทำ คำฟ้อง คำร้อง รูปแบบ และ ขอบเขตในการต่อสู้คดี ซึ่งเราจะอธิบายให้ท่านเข้าใจในแนวทางหรือกลยุทธ์ ในการต่อสู้คดีที่ดีที่สุดสำหรับตัวท่าน ท่านจะสามารถรับรู้ได้ในทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส

บริการจากทีมทนายความมืออาชีพ

ที่ได้รับใบอนุญาติตามกฎหมาย

ยินดีให้คำปรึกษา

ทำการส่งข้อความผ่านไลน์ (LINE) ก่อนนะครับ
ส่งข้อความ